Výchovný poradce

PaedDr. Ivana Růžičková
Pedagogicko-psychologické poradenství, ivana.ruzickova@1zsmb.cz, tel. 326 321 572

Výchovný poradce na naší škole je všem k dispozici v konzultačních hodinách, nebo po osobní dohodě.

Konzultační hodiny:

pro žáky a rodiče - pondělí 7:30 - 8:00 hod.
                               - středa 9:40 - 10:00 hod. a 13:00 - 14:00 hod.

(nebo kdykoliv po telefonické domluvě)

Pedagogicko-psychologické poradenství
(problémy v prospěchu, chování, problémové životní situace, spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, zdravotnickými zařízeními, odborem sociální péče apod.)

Kariérové poradenství – volba povolání
(spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)

Plán výchovného poradce

září

 • vypracování seznamů žáků vycházejících z 9. tříd + nižších tříd pro ÚP
 • zhotovení nástěnky k profesionální orientaci
 • návštěva Úřadu práce
 • realizace projektu „Dílna“ –pro žáky 9.ročníků

říjen

 • zjišťování profesionálních zájmů vycházejících žáků - pohovory
 • informace žákům po schůzce na ÚP

listopad

 • třídní schůzky SRPŠ - informace rodičům ohledně přijímacího řízení, Dnů otevřených dveří na SOU a SŠ
 • výstava studijních oborů
 • rukodělná dílna na SOŠ a SOU Jičínská

prosinec

 • brožurky z ÚP předány dětem

leden

 • kolem 10. ledna 3 přihlášky předány dětem, veškeré informace pro rodiče prostřednictvím žákovských knížek, termín odevzdání do 5. února

únor

 • rodiče v přihláškách vyplní prospěch žáka, škola údaje zkontroluje a opatří razítkem a žákům vrátí kolem 22. února

březen

 • Úkolem rodičů je odeslat přihlášky do 15. března na vybrané školy.
 • Začátkem března předán žákům zápisový lístek k vyplnění, naše škola opatří razítkem, podpisem ředitele školy.

duben

 • Do 5ti dnů od obdržení vyrozumnění o přijetí na určitou školu odevzdat zápisový lístek na tu školu. Tím rodiče potvrdí, že žák na školu 1. září nastoupí.

květen

 • Pokud se žák neumístí v 1. kole přijímacího řízení, je další možnost- druhé kolo. Pak už žák může podat různý počet přihlášek. Záleží na rodičích, jak rychle zareagují na volná místa na určitých školách.

červen

 • Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

Program proti šikanování

 • vychází ze základní myšlenky otevřeného partnerství školy s rodiči a žáky
 • podporuje solidaritu a toleranci mezi žáky, rozvíjí jejich vzájemný respekt
 • podporuje mezi žáky vědomí sounáležitosti
 • posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
 • rozvíjí u žáků vědomí vlastní právní zodpovědnosti za své jednání v souladu s právními normami
 • podporuje zapojování rodičů do školních aktivit

Šikanování v žádné ze svých podob není tolerováno. Pedagogičtí pracovníci ani žáci školy nesmí svým jednáním podněcovat zhoršování vztahů ve škole, které by vedlo k šikanování.

Kariérové poradenství

Výchovný poradce řídí práci učitelů v oblasti profesní přípravy žáků a úzce v této oblasti spolupracuje s rodiči žáků.

 • organizuje besedy s pracovníky SŠ pro žáky
 • plánuje a organizuje exkurze, návštěvy dnů otevřených dveří na SŠ
 • připravuje a řídí schůzky s rodiči vycházejících žáků
 • zajišťuje a objednává pro vycházející žáky brožury „Kam po základní škole“
 • v případě potřeby objednává žáky na vyšetření v SPC
 • vede přehled o podaných přihláškách žáků na SŠ
 • medoticky vede třídní učitele vycházejících žáků v oblasti kariérového poradenství

Úkoly výchovného poradce

Úkoly výchovného poradce vymezuje vyhláška MŠMT č. 130/1980 Sb. o výchovném poradenství.

 1. Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí
 2. Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků
 3. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (PPP, sociální kurátoři, policie, lékaři)
 4. Výchovný poradce a metodik prevence úzce spolupracuje s vedením školy a třídními učiteli

1. Péče o integrované žáky s SPU (speciální poruchy učení a chování)

 1. vyhledávání žáků s podezřením na SPU
 2. zajišťování vyšetření v PPP, SPC
 3. vedení dokumentace
 4. zajišťování odborných metodik, příruček, učebních pomůcek a dalšího materiálu
 5. spolupráce s PPP, lékaři, logopedy, psychiatry
 6. spolupráce s rodiči
 7. spolupráce s ostatními vyučujícími
 8. Výukové problémy (dysfunkce, dysgloasie, dyslálie, dysgrafie, dyskalkulie, dyslexie, dysortografie)

2. Prevence sociálně-patologických jevů a péče o žáky s poruchami chování

Minimální preventivní program obsahuje aktivity, které vhodnou formou zavádí do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. v oblasti preventivní výchovy

 • prevence záškoláctví - preventivní práce třídního učitele, evidence absence, neomluvených hodin, řešení a nápravná opatření s individuálním přístupem, spolupráce s třídními učiteli, PPP, sociálním odborem, policií, lékaři
 • ostatní výchovné problémy - vyhledávání a evidence žáků s výchovnými problémy, řešení problému a opatření, spolupráce s třídními učiteli, vedením školy, rodiči, odborem sociální péče, PPP, SPC, lékaři, pediatry, policií, diagnostickým ústavem, střediskem výchovné péče
 • odborná pomoc - zajišťování odborné literatury, koordinace akcí v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve smyslu výchovy ke zdravému životnímu stylu, spolupráce s vedením školy, rodiči, odborem sociální péče, úřadem práce, lékaři, psychology a zájmovými organizacemi

Odbornou pomoc můžeme najít

Linka bezpečí: 800 155 555

Telefonická krizová intervence pro děti a mládež do 18-ti let (studenti do 26 let), dostupnost z celé ČR z pevné i mobilní sítě – zdarma, nepřetržitý provoz po celý rok.

 • Na Linku bezpečí se může obrátit dítě se svým trápením, obtížnou situací
 • V případě nutnosti Linka bezpečí zprostředkuje volajícím dětem kontakt nebo v závažných případech se souhlasem dítěte provádí intervenci.

Interní linka bezpečí: il@linkabezpeci.cz

Interní linka bezpečí je určena všem dětem, kterým je bližší internetová komunikace než komunikace telefonní. Linka je dostupná pro české děti v tuzemsku i v zahraničí a také dětem se sluchovým handicapem nebo vadou řeči.

Linka vzkaz domů: 800 111 113

Telefonní linka je určena pro děti a mládež, které situace v rodině, ve škole či ústavní zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o útěku uvažují.

 • Dostupnost je pouze z pevné sítě po celý rok – zdarma, denně od 8,00 – 22,00 hod.

Rodičovská linka: 283 852 222

Rodičovská linka je určena dospělým, kteří se chtějí poradit s výchovou svých dětí.

 • Linka je k dispozici v pondělí od 13,00 do 16,00 hodin a ve středu od 16,00 do 19,00 hodin.
 • Mimořádně provozní hodiny ve dny vysvědčení.

www.linkabezpeci.cz