Školní řád

1. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen:

 1. Zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy
 2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka
 3. Informovat školu o změnách zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými v tomto školním řádu
 5. Oznamovat škole údaje pro školní matriku stanovené v § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

2. Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupce žáka má právo:

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte
 2. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se jich nebo jejich dětí ve škole nebo v zařízení týkají a jejich vyjádření musí být věnována pozornost
 3. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání, poskytování školských služeb, anebo jiných skutečností ve školském zákoně popsaných
 4. Volit a být volen do školské rady

3. Docházka do školy

 1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce.
 2. Při předem známé nepřítomnosti žáka ve škole jsou zákonní zástupci povinni žáka předem omluvit (osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně).
 3. Z jedné vyučovací hodiny může žáka omluvit vyučující, uvolnění z vyučování od 2 vyučovacích hodin do 2 dnů je v pravomoci třídního učitele, na dobu delší než 2 dny žádají o uvolnění rodiče ředitele školy písemnou žádostí a to prostřednictvím třídního učitele, který se k žádosti vyjádří.
 4. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. První den po absenci delší než tři dny předloží žák omluvenku v žákovské knížce.
 5. V odůvodněných případech může třídní učitel nebo ředitel školy požadovat lékařské potvrzení o absenci žáka, nebo požádat příslušný úřad o prověření nepřítomnosti žáka ve škole.
 6. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole, nebo žáci předloží žádost o uvolnění během vyučování.
 7. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka.
 8. K zapisování omluvenek z tělesné výchovy slouží zvláštní omluvný list pro TV.

4. Hodnocení a klasifikace

 1. Má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhé-ho pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.

 

Úplné znění Školního řádu ke stažení (.pdf)